HOME  > POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Politica de Confidenţialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum și a dreptului la viață privată este una din misiunile fundamentale ale Black Sea Oil & Gas SA, astfel ne angajăm să fim transparenți cu privire la modul în care BSOG colectează și utilizează datele dumneavoastră personale și să ne îndeplinim obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal în calitate de operator.

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dumneavoastră personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Înțelegem obligația pe care o avem față de dumneavoastră de a vă informa și de a vă ajuta să înțelegeți cum și de ce procesăm datele dumneavoastră personale. Prin această politică dorim să vă informăm despre modul în care Black Sea Oil & Gas SA și afiliații săi (“BSOG” sau “Noi”) colectăm și folosim datele dumneavoastră în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-ului BSOG, și despre interacțiunile dvs. cu BSOG în derularea relațiilor de afaceri, precum și în contextul procesului de angajare.

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru ( https://www.blackseaog.com)

Colectăm ora și data accesării site-ului internet și adresa IP de pe care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Dacă sunteți potențial angajat

Avem nevoie de anumite date și informații în legătură cu: educația dumneavoastră, experiența anterioară și formarea profesională, postul pentru care candidați, datele dvs. de contact, certificările și competențele personale.

De asemenea, dumneavoastră puteți opta să ne transmiteți și alte informații, documente sau date (i.e. CV, referințe, ș.a.) pe care le vom folosi în același scop.

Dacă sunteți vizitator în cadrul sediului nostru

Colectăm numele, prenumele, și ora de intrare pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Colectăm numele, prenumele, funcția precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentaţi.

Dacă sunteți angajat sau personal colaborator

Vă rugăm să citiți politica de confidențialitate aferentă angajaților sau personalului colaborator, adusă la cunoștință la momentul angajării sau încheierii contractului de colaborare și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

DATE PERSONALE ALE MINORILOR

Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta sub 16 ani, trebuie să obțineți consimțământul sau autorizația părinților sau tutorelui responsabil pentru orice furnizare de date personale.

DATE SENSIBILE

Termenul „date sensibile“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

În general, nu colectăm informații sensibile decât dacă doriți dvs. să ni le oferiți.

În măsura în care informațiile pe care le furnizați conțin detalii despre originea rasială sau etnică; opiniile sau afilierile politice; religie; apartenența la un partid politic; sănătatea sau starea fizică sau psihică; orientarea sexuală; comiterea sau presupusa comitere a unei infracțiuni sau a unei proceduri conexe; evaluări la locul de muncă, dumneavoastră autorizați în mod expres BSOG să prelucreze aceste detalii în conformitate cu această politică.

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru ( https://www.blackseaog.com)

Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor și/sau oricare altă disfuncționalitate a site-ului

Temei: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia.

Dacă sunteți potențial angajat

Scop: în vederea evaluării calificării dumneavoastră pentru o funcție în cadrul BSOG, precum și menținerea unei corespondențe în acest scop.

Temei: încheierea unui contract.

De asemenea, în cazul în care profilul dumneavoastră nu se încadrează cerințelor BSOG în procesul de recrutare, cu acordul dumneavoastră vom păstra informațiile și datele personale în vederea derulării unui nou proces de recrutare pentru viitoare posturi în cadrul societății.

Dacă sunteți vizitator în cadrul sediului nostru

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru.

Temei: interesul nostru legitim de a asigura atât protecția persoanelor, cât și protecția bunurilor partenerilor/personalului angajat sau colaborator.

Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Scop: derularea relațiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii noștri de afaceri, precum și pentru corespondența realizată în acest scop.

Temei: executarea unui contract.

Dacă sunteți angajat

Vă rugăm să vedeți politica de confidențialitate aferentă angajaților, adusă la cunoștință în momentul angajării și disponibilă oricând la Departamentul de Resurse Umane.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs. în contextul următoarelor activități:

          a. Restructurărilor sau reorganizărilor interne sau al unor vânzări de active sau părți sociale/acțiuni:

Scop: prelucrăm datele dvs. pentru efectuarea operațiunilor menționate mai sus

Temei: interesul legitim de a efectua operațiunile, mai ales în condițiile în care acestea ar fi imposibil de realizat în lipsa unei prelucrări a datelor dvs.

Cu toate acestea, vă asigurăm că această eventuală prelucrare va fi efectuată în conformitate cu prezenta politică și prin implementarea unui măsuri care să asigure confidențialitatea datelor dvs.

          b. Securitate:

Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor.

Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția bunurilor dvs. și ale BSOG, precum și protecția persoanelor aflate în incinta locațiilor noastre.

          c. Motive juridice:

Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

BSOG poate să transmită informațiile dumneavoastră în cadrul societății sau către afiliații săi în legătură cu recrutarea sau angajarea, sau în vederea executării unor obligații sau respectării unor cerințe legale sau pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice și guvernamentale din țara dumneavoastră de reședință.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

Luând în considerare că afiliații BSOG sunt persoane juridice române și străine există posibilitatea ca datele dumneavoastră să fie transmise și în afara UE/SEE.

De asemenea, este posibil să transferăm datele dvs. și furnizorilor noștri de servicii și altor terți care pot avea sediul în alte țări decât cea în care vă aflați dvs.

Deși legile privind protecția datelor din aceste țări pot fi diferite față de cele din țara dvs., vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt procesate conform acestei politici și în concordanță cu legislația aplicabilă.

FURNIZAREA DE CĂTRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să obțineți acordul lor înainte de a ne furniza datele lor personale si sa le comunicați modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Datele dumneavoastră personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

Totuși, în măsura în care nu sunteți de acord ca BSOG să proceseze datele personale în scopul derulării unui proces de recrutare pentru viitoare posturi în cadrul societății în termen de 2 ani sau la cerere, vom șterge orice date pe care le deținem în legătură cu solicitarea dumneavoastră de recrutare.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele, vom distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin shredder, iar dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

a. Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);

b. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs.(art. 16 din GDPR);

c. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);

d. Dreptul de a restricționa prelucrarea:în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs.pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);

e. Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);

f. Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR);

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?

Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să îl contactați pe Responsabilul nostru cu protecția datelor personale trimițând un e-mail la următoarea adresă: dpo@blackseaog.com, iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

De asemenea, în măsura în care nu dispuneți de mijloace electronice sau nu doriți să le folosiți, puteți formula o cerere scrisă pe care o depuneți la adresa din Calea Floreasca nr 175, etajul 10, sectorul 1, București, România. Pentru orice alte informații suplimentare, ne puteți suna la +40 212 313 256.

De asemenea, în măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate modifica in conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Pentru a vă ajuta să urmăriți modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor pentru a recunoaște modificările aduse prezentei politici.

Ultima actualizare: 18 Iunie 2018